Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden doopsuiker “Het suikerideetje”.

Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een product bestelt op deze website.

Door één van de producten op onze website te bestellen, verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en voorwaarden.

1, Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, en overeenkomsten tussen de Klant en doopsuiker “Het Suikerideetje” en op alle handelingen ter uitvoering daarvan.

Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de website www.hetsuikerideetje.be .

Het suikerideetje heeft ten allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

www.hetsuikerideetje.be is eigendom van   Christine Ottermans, Brusselsesteenweg 366 te 3020  Veltem-Beisem,  Tel 016 84 70 64 of 0495 25 26 73,  BTW nr BE0790.940.374.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

2,Overeenkomst tussen u en doopsuiker Het Suikerideetje

Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden.  De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door doopsuiker Het Suikerideetje en bevestiging van deze aanvaarding via email.  De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreerd op onze rekening BE06 1430 9419 8522.  Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via electronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten.  Indien doopsuiker “Het suikerideetje” de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.  Doopsuiker “Het Suikerideetje” kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

3, Producten, prijzen en tarieven

Alle producten die door “Het Suikerideetje” aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven.  De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de vermelde periode.  De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten, voedingswaren en suikerbonen. Het Suikerideetje kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.  Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad.  Het Suikerideetje doet de nodige inspanningen opdat de door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn.  Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant.  In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en is het mogelijk om eventueel uw bestelling te annuleren of een ander artikel te kiezen.

Het Suikerideetje kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

4, Betaling en betaalwijze

De koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de faktuur.

Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief BTW.

Alle betalingen aan Het Suikerideetje lopen via het beveiligde systeem van Mollie. Mollie is één van Europa’s grootste Payment Service Providers.
Als je de bestelling gaat betalen kom je in de beveiligde omgeving van Mollie. Dit betekent dat jouw betaalgegevens nooit aan Het Suikerideetje worden doorgegeven maar alleen aan de beveiligde en gecertificeerde betaalomgeving van Mollie. Jouw gegevens kunnen hiervoor nooit door Het Suikerideetje worden gelezen of worden achterhaald.

Via Mollie kan je op Het Suikerideetje veilig betalen met: Bancontact/Mistercash,  of vooraf overmaken via overschrijving.

Fintro BE35 1431 2123 3937

5, Levering en leveringstermijnen

De producten worden geleverd via Bpost of  “Het Suikerideetje” zelf.  De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon.  Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de klant in zijn bestelling.  Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België en Nederland.  Voor leveringen in andere landen dient vooraf contact opgenomen te worden.  Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van doopsuiker “Het Suikerideetje” tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de klant.  Op dat ogenblik gaat het risico over op de klant.  De leveringstermijn  bedraagt maximaal 30 dagen tenzij anders overeengekomen.  Indien de levertermijn langer is wordt dit bij  de bevestiging van de bestelling meegedeeld.  In geen geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van een leveringstermijn.

6, Annuleren van de transactie

Het Suikerideetje is er zich van bewust dat het online winkelen een nieuw medium is voor sommige klanten.  Daarom geven wij u de bijkomende garantie om uw bestelling binnen de 24 uur te annuleren door het sturen van een email met de vraag tot annulatie.  Na aanvaarding van uw vraag stuurt Het Suikerideetje een annulatiebevestiging en stort het bedrag terug. Deze mail kan u steeds versturen naar info@het-suikerideetje.local. Om mogelijke misbruiken te vermijden zullen terug stortingen enkel  gebeuren op de rekening vanwaar de betaling afkomstig was.  Bestellingen zullen om deze reden dan ook pas na 24 uur verwerkt worden.

7, Terugneming en terugbetaling (herroepingsrecht)

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Brusselsesteenweg 366, 3020 Veltem-Beisem, Belgie – info@het-suikerideetje.local) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De volgende producten vallen OOK NIET onder retourneren:
– Producten waaraan gepersonaliseerde elementen moeten worden toegevoegd, zoals een naam of andere tekst.

Uitgezonderd wanneer het een fout is van Het Suikerideetje dan mogen ze retourneren of wordt er een nieuw product verstuurd.

De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening..
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
– volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
– producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
– producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
– audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).”

8, Kleuren

Verder willen wij u meegeven dat kleuren van zowel de suikerbonen als van het gewenst artikel zo getrouw mogelijk worden weergegeven.  Deze kunnen lichtjes afwijken van de werkelijkheid.

Dit heeft te maken met uw computerinstellingen, lichtinval en productie

9, Gegevens van de klant

Door gebruik te maken van de webshop van “Het Suikerideetje” stemt de klant in met het verzamelen van en het gebruik door “Het Suikerideetje” van bepaalde persoonlijke gegevens.

De door de klant ingevoerd persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van “Het Suikerideetje”.  U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand.  U kan daarvoor steeds terecht bij “Het Suikerideetje” via email: info@het-suikerideetje.local.

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven !!

Uw privacy is belangrijk!!  De gegevens die u invult in het contactformulier worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden en niet voor marketing. U gaat dus niet overstelpt worden met e-mails van ons.

Deze worden enkel door Het Suikerideetje gebruikt om uw bestelling te verwerken.

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft in verband met deze Algemene Voorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons te nemen.

10. Geschillen

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr
 
 
11. Leeftijd
 
 
Door te bestellen verklaart u ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn voor uw aankoop.

Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Brusselsesteenweg 366, 3020 Veltem-Beissem, Belgie – info@het-suikerideetje.local) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De volgende producten vallen OOK NIET onder retourneren:
– Producten waaraan gepersonaliseerde elementen moeten worden toegevoegd, zoals een naam of andere tekst.

Uitgezonderd wanneer het een fout is van Het Suikerideetje dan mogen ze retourneren of wordt er een nieuw product verstuurd.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening..
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
– volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
– producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
– producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
– audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).”

Betaling

Wij vragen het totaalbedrag, zoals vermeld op de bestelbon of faktuur, binnen de 8 dagen over te schrijven op onze rekening met vermelding van het ordernummer of te betalen via ons beveiligd systeem Mollie via Bancontact/Mistercash.

Van zodra wij de betaling ontvangen hebben kunnen wij de bestelling plaatsen bij onze leverancier.

Nadien start er een levertermijn van 4 weken. Indien door één of andere reden wij niet kunnen leveren binnen deze gestelde termijn brengen wij u zo vlug mogelijk hiervan op de hoogte.

Hoe werkt het ?

U plaatst uw bestelling.  Bij het afrekenen van de bestelling duidt u de betalingswijze die u wenst aan.  U vult uw gegevens in, controleert uw bestelling en wanneer alles klopt verstuurt u de bestelling.  U ontvangt in uw mailbox een bevestiging van uw bestelling.

Indien aangeduid via overschrijving maakt U het faktuurbedrag binnen 8 dagen over op onze bankrekening.  Na de ontvangst van de betaling van uw bestelling zullen wij uw bestelling doorsturen naar onze leverancier.

Van zodra wij deze ontvangen hebben brengen wij jullie op de hoogte en kunnen we afspreken wanneer deze mag verzonden worden.

Onze gegevens :

Het Suikerideetje
IBAN BE35 1431 2123 3937
BIC-code  GEBABEBB

Levertijd en verzending

Algemeen

Om alles tijdig klaar te krijgen vragen wij u om uw bestelling te plaatsen in uw 6de zwangerschapsmaand, zo kan u rustig verder genieten van de laatste zwangerschapsmaanden.

Natuurlijk wordt alles ongevuld geleverd.  Liever geen zorgen?  Dan kunnen wij uw doopsuikermand volledig afwerken, net zoals de geboortekaartjes.  Dit vraagt heel wat tijd waardoor wij genoodzaakt zijn hiervoor een bedrag aan te rekenen.

50€ excl  BTW tot 100 stuks –  75.00€ excl BTW tot 150 stuks en en 100€ excl BTW  tot 200 stuks – indien nog meer of veel werk aan de geboortekaartjes ivm strik of kleefwerk dan berekenen wij de juiste prijs afhangende van het werk aan de kaartjes.

Of wil je toch liever alles zelf vullen?  Geen enkel probleem dan sturen wij u al de artikels zo vlug mogelijk op of je mag ze uiteraard komen ophalen.

Natuurlijk moet je hier ook met een leveringstermijn van max. 4 weken rekening houden.  Wij zijn uiteraard afhankelijk van de leveringstermijnen van onze leveranciers.

Indien deze leveringstermijn langer bedraagt dan 4 weken, dan brengen wij u uiteraard zo vlug mogelijk op de hoogte.

Verzending

Onze bestellingen worden verzonden via bpost.

De verzendkosten voor België bedragen 5,95€ voor levering aan huis of 5,50€ in een postpunt.

Gratis levering vanaf 100€ voor België.

Bestellingen verzonden onder omslag, 3€, vallen onder eigen risico!!!

Verzendkosten voor Nederland : 12,50€

Tevens laten we jullie ook de keuze om uw doopsuikerartikelen voor of net na de bevalling te leveren of af te halen.